Ακολουθεί μια εν συντομία περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών και των προβλημάτων κάθε μίας Δημοτικής Ενότητας. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή και να σχολιάσετε σε ελεύθερο κείμενο (μέχρι 100 λέξεις ανά περιοχή). Έχετε τη δυνατότητα να σχολιάσετε και για τις 3 Δημοτικές Ενότητες
Κατηγορία: Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Αυγούστου 2020